Regulamin konkursu na najpiękniejszą dalię

0

ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od 20 marca do 7 kwietnia 2014 roku. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie zadania konkursowego oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika .

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać swój adres mailowy do newslettera w Sklepie NaOgrodowej  na stronie www.sklepnaogrodowej.pl oraz spośród dalii dostępnych w sklepie wybrać najpiękniejszą według uczestnika konkursu odmianę i przysłać jej nazwę na adres konkurs@NaOgrodowej.pl.

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 7 kwietnia 2014 roku.

3. Informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody zostanie odesłana na adres mailowy, z którego przysłane zostało zgłoszenie do konkursu. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po siedmiu dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu siedmiu dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody:

dwa zestawy składające się z pięciu dalii (korzenie bulwiaste do wysadzenia w ogrodzie) i dwudziestu bulw mieczyków oraz

trzy zestawy składające się z trzech dalii (korzenie bulwiaste do wysadzenia w ogrodzie) oraz piętnastu bulw mieczyków.

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia tych uczestników, który adres mailowy znajdzie się w newsletterze na stronie www.sklepnaogrodowej.pl i jednocześnie z tego adresu zostanie przesłane zgłoszenie z nazwą dalii na adres konkurs@naogrodowej.pl.

3. Do dnia 12 kwietnia 2014 r spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 5 osób, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania poprawnych adresów pocztowych od laureatów konkursu  (wysyłka Pocztą Polską).

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs noworoczny” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

You might also like More from author

Leave A Reply