REGULAMIN witaminowego konkursu na pożegnanie zimy

0

 ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596.

2. Fundatorem nagród jest firma PlanticCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zielonki Parcele 1a, 05-082 Stare Babice.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od 14 lutego do 14 marca 2013 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika razem z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować odpowiedź konkursową pod tekstem konkursu na portalu www.NaOgrodowej.pl.

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z 14 marca 2013 roku.

3. Przy rejestrowaniu odpowiedzi należy podać adres pocztowy, na który zostanie wysłana ewentualna nagroda.

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody: 5 zestawów zawierających kiełkownicę firmy Plantico oraz nasiona do kiełkowania wartości 50 zł oraz 5 zestawów nasion do kiełkowania wartości 25 zł.

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko te zgłoszenia, które zawierały poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe oraz pełny adres do wysyłki ewentualnej nagrody.

3. Do dnia 21 marca spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 10 osób, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 25 marca 2013 (data wysyłki) Pocztą Polską.

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem ‘Witaminowy konkurs na pożegnanie zimy” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

Przejdź do strony konkursowej!

 

You might also like More from author

Leave A Reply