Regulamin konkursu „Wiosenny siew NaOgrodowej”

0

Regulamin konkursu „Wiosenny siew NaOgrodowej”

 ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596.

2. Fundatorem nagród konkursowych jest firma W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.  z siedzibą: Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin, NIP: 6991955297.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od  22 kwietnia do 6 maja 2015 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie zadania konkursowego oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika .

 

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować pod tekstem konkursu prawidłowo wykonane zadanie konkursowe, albo przesłać takie zadanie na adres mailowy konkurs@naogrodowej.pl.  

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 6 maja 2015 roku.

3. Informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody zostanie odesłana na adres mailowy, z którego przysłane zostało zgłoszenie do konkursu. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po siedmiu dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu siedmiu dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

 

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody:

5 zestawów, z których każdy składa się z katalogu nasiennego firmy W. Legutko, torebek z nasionami kwiatów, warzyw, nasion na taśmie (łącznie 19 opakowań) oraz kiełkownicy do nasion z nasionami

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia tych uczestników, którzy zarejestrowali poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe na stronie konkursu lub przesłali tę odpowiedź na adres konkurs@naogrodowej.pl.

3. Do dnia 15 maja 2015 r spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 5 osób, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody wysłane zostaną w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia konkursu, o ile wylosowani laureaci nadeślą swoje adresy.

5. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora konkursu.

6. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „Wiosenny siew NaOgrodowej.pl,  kwiecień/maj 2015 w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

You might also like More from author

Leave A Reply