Regulamin konkursu jubileuszowego

0

 ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596.

2. Fundatorem nagród jest firma Art Net z siedzibą: Boryszew 31B, 05-462 Wiązowna, właściciel sklepu internetowego krokusy.pl oraz firma Horticom, właściciel portalu NaOgrodowej.pl

Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od 28 marca do 25 kwietnia 2013 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika razem z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować odpowiedź konkursową pod tekstem konkursu na portalu www.NaOgrodowej.pl.

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 25 kwietnia 2013 roku.

3. Przy rejestrowaniu odpowiedzi należy podać adres pocztowy, na który zostanie wysłana ewentualna nagroda.

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody: 5 zestawów cebulek kwiatowych zawierających 6 karp dalii i 15 bulw mieczyków oraz 10 albumów pt. Tulipany autorstwa J. Piekarz.

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko te zgłoszenia, które zawierały poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe oraz pełny adres do wysyłki ewentualnej nagrody.

3. Do dnia 30 kwietnia spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 15 osób, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 8 maja 2013 roku (data wysyłki) Pocztą Polską.

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs jubileuszowy” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

Przejdź na stronę Konkursu!

You might also like More from author

Leave A Reply