Regulamin konkursu noworocznego

0

 ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od 1 stycznia do 20 stycznia 2014 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest wybranie prawidłowego stwierdzenia w konkursie oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika .

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować odpowiedź konkursową pod tekstem konkursu noworocznego na portalu www.NaOgrodowej.pl.

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 20 stycznia 2014 roku.

3. Przy rejestrowaniu odpowiedzi należy podać aktywny adres mailowy, na który przesłana zostanie informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po siedmiu dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu siedmiu dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody: 3 prace ceramiczne, których wizerunek został przedstawiony na łamach artykułu konkursowego. Są to oryginalne prace artystyczne pochodzące z Autorskiej Pracowni p. Żanety Jędral.

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko te zgłoszenia, które zawierały poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe oraz poprawny adres mailowy osoby zgłaszającej odpowiedź konkursową.

3. Do dnia 30 stycznia 2014r spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 3 osoby, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania poprawnych adresów pocztowych od laureatów konkursu  (wysyłka Pocztą Polską).

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs noworoczny” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

Przejdź na stronę Konkursu

 

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply