Regulamin jesiennego konkursu CEBULOWE KOMPOZYCJE

0

ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie CEBULOWE KOMPOZYCJE jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl oraz www.SklepNaOgrodowej.pl w terminie od 16 września do 10 października 2017 roku.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.
 3. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie zadania konkursowego oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika.

 

 

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w jesiennym konkursie CEBULOWE KOMPOZYCJE należy wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu wykonanego własnoręcznie zdjęcia ogrodowej kompozycji z wiosennych roślin cebulowych i przesłaniu go na adres mailowy: konkurs@naogrodowej.pl oraz polubienie profilu NaOgrodowej na Facebooku.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 października 2017 roku.
 3.  Informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody zostanie odesłana na adres mailowy, z którego przysłane zostało zgłoszenie do konkursu. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po 7 dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu 7 dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

 

 

NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

 1. Dla uczestników konkursu przygotowano 3 zestawy składające się z 50 cebul tulipanów każdy.
 2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia tych uczestników, którzy nadesłali zdjęcia kompozycji na adres: konkurs@naogrodowej.pl
 3. Do dnia 15 października 2017 r spośród nadesłanych zdjęć przedstawiciele firmy Horticom wybiorą 3 najciekawsze zgłoszenia i tym samym wytypują osoby, które otrzymają nagrody konkursowe.
 4. Nagrody zostaną wysłane w połowie października 2017 r., najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania poprawnych adresów pocztowych od laureatów konkursu (wysyłka Pocztą Polską).
  5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości zamieszkania (bez podania dokładnego adresu) wraz z nadesłanymi przez nich zdjęciami, zostaną opublikowane na portalu NaOgrodowej.pl

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

 

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem „Jesienny konkurs CEBULOWE KOMPOZYCJE” w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

You might also like More from author

Leave A Reply