Regulamin konkursu

0

ORGANIZATOR I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Organizatorem konkursu jest firma Horticom, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bychowskiej 62, NIP 113-156-24-43, Regon 141066596.

2. Fundatorem nagród konkursowych jest firma AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą w WARSZAWIE przy ul. Leszczynowej 11, NIP : 527-020-01-77

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez organizatora na stronie www.Naogrodowej.pl w terminie od  10 do 28 sierpnia 2015 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu.

3. Warunkiem przekazania nagrody jest wykonanie zadania konkursowego oraz dostarczenie pełnego adresu pocztowego przez nagrodzonego użytkownika .

 

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować pod tekstem konkursu prawidłowo wykonane zadanie konkursowe, albo przesłać takie zadanie na adres mailowy konkurs@naogrodowej.pl.  

2. Termin zgłaszania odpowiedzi upływa z dniem 28 sierpnia 2015 roku.

3. Informacja o ewentualnej wygranej oraz prośba o podanie adresu pocztowego dla dostarczenia nagrody zostanie odesłana na adres mailowy, z którego przysłane zostało zgłoszenie do konkursu. W przypadku braku odpowiedzi od użytkownika, któremu przyznano nagrodę, po siedmiu dniach oczekiwania wybrany zostanie kolejny laureat, któremu zostanie przekazana nagroda. Osoba, która nie skontaktuje się organizatorem konkursu w ciągu siedmiu dni od wysyłki maila z informacją o nagrodzie traci prawa do tej nagrody.

 

NAGRODY ORAZ  ZASADY ICH PRZYZNANIA I WYSYŁKI

1. Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody:

3 nagrody obejmujące roczną prenumeratę e-wydania „Gardeners’ World. Edycja Polska” oraz drukowany  numer specjalny „Gardeners’ World. Edycja Polska” pt. „100 odpowiedzi na pytania ogrodników” oraz

2 nagrody obejmujące półroczną prenumeratę e-wydania „Gardeners’ World. Edycja Polska” oraz drukowany  numer specjalny „Gardeners’ World. Edycja Polska” pt. „100 odpowiedzi na pytania ogrodników”

2. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia tych uczestników, którzy zarejestrowali poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe na stronie konkursu lub przesłali tę odpowiedź na adres konkurs@naogrodowej.pl.

3. Do dnia 7 września 2015 r spośród poprawnych zgłoszeń konkursowych przedstawiciele firmy Horticom wylosują 5 osób, które otrzymają nagrody konkursowe.

4. Nagrody wysłane (udostępnione w przypadku produktów internetowych) zostaną w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia konkursu, o ile wylosowani laureaci nadeślą swoje adresy.

5. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora konkursu.

6. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu oraz nazwa miejscowości, gdzie zamieszkują (bez podania dokładnego adresu) zostaną opublikowane na  portalu NaOgrodowej.pl

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. Przesłanie danych adresowych przez uczestników konkursu  oznacza ich zgodę na przetwarzanie powyższych danych na potrzeby konkursowe

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Horticom, ul. Bychowska 62, 04-536 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „Wiosenny siew NaOgrodowej.pl,  kwiecień/maj 2015 w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

You might also like More from author

Leave A Reply